נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות

ניגודיות בהירה ניגודיות כהה רגיל

קישורים

סמן קישורים רגיל

כותרות

סמן כותרת רגיל
דווח
 
 
 

הכשרה חברה לביטוח מדווחת על רווח כולל לפני מס של 5.6 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 2017

 

 

שמעון מירון מנכ


ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום ה- 31 במרץ 2017, הסתכם לכ- 371.0 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 367.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לרבעון בסך של כ-3.8 מיליון ש"ח, ההון הקיים של החברה ליום פרסום הדוחות גבוה בכ-100.3 מיליון ש"ח מההון העצמי המינימאלי הנדרש המתחייב לפי התקנות המהווה כ-120% מההון הנדרש, זאת לאחר הכרזת הדירקטוריון על חלוקת דיבידנד בסך של כ-18 מיליון ש"ח. עודף ההון התאפשר בעיקר בעקבות עסקת ביטוח משנה בביטוח חיים שבצעה החברה.

הערך הגלום- EV של תיק הביטוח לזמן ארוך של החברה ליום 31 בדצמבר 2016 הגיע לסך כ- 874 מיליון ש"ח, גידול של כ- 2.6% לעומת אשתקד

שמעון מירון מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח מסר עם פרסום הדוחות : "אנו ממשיכים להציג צמיחה ופעילות ענפה בכל אחת מזרועות הפעילות של החברה. בהמשך שנת 2017 נמשיך לפעול ליישום האסטרטגיה שלנו אשר מתמקדת ברווחיות, מקצוענות ושירות, תוך התמקדות בתמהיל איכותי של תיק המבוטחים וחיתום מוקפד. 
עוד הוסיף מירון מנכ"ל החברה: "אנו פועלים באינטנסיביות על טיוב תיק האלמנטרי בתחומי הרכב והרכוש . החברה מצליחה להטמיע את האסטרטגיה בתחום העסקים והחברה מראה צמיחה ברבעון הראשון לשנה  זו" בהקשר זה אציין גם את המוצר הייחודי של החברה BEST INVEST, אשר היקף הכספים המנוהלים בו עומד על כ 4  מיליארד שקלים נכון ליום פרסום הדוחות. מוצרים ייחודיים מסוג זה תורמים לעלייה עקבית אשר תמשיך ותבוא לידי ביטוי בגביית דמי ניהול קבועים כתוצאה מגידול בתיק הביטוחי. כל המהלכים הללו מאפשרים לנו להמשיך ולהצעיד את החברה קדימה ולמצב אותה כמובילה וצומחת בענף. "

עיקרי תוצאות הפעילות:
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 433.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 429.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 
 
הרווח הכולל לפני מס ברבעון הראשון הסתכם בכ-5.6 מיליון ש"ח בהשוואה להפסד כולל לפני מס של כ-6.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

סה"כ הרווח הכולל לאחר מס ברבעון הראשון הסתכם בכ- 3.8 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לאחר מס של כ- 1.7מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.  המעבר מהפסד לרווח בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר ממגזר ביטוח כללי כתוצאה מיישום מסקנות ועדת וינוגרד אשר הפחיתה את שיעור הריבית לצורך היוון הקצבה השנתית מ-3% לשיעור של 2% והקטינה את הרווח לפני מיסים בסך של כ-41.5 מיליון לש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגדלת ההפרשה בסוגייה זו בגין  ברבעון הנוכחי הינה בסך של כ 3.6 מליון ש"ח .מנגד ישנה ירידה בהכנסות מהשקעות המיוחסות למגזר ביטוח כללי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סך המאזן ליום 31 במרץ 2017 עמד על כ- 7.1 מיליארד ש"ח, גידול של כ- 16.4% בהשוואה לסך המאזן ביום ה- 31 בדצמבר 2016.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום ה- 31 במרץ 2017, הסתכם לכ- 371.0 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 367.2 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2016. הגידול בהון העצמי נובע מרווח כולל לרבעון בסך של כ-3.8 מיליון ש"ח, ההון של החברה ליום 31 במרס 2017, גבוה בכ-0.3 מיליון ש"ח מההון העצמי המינימאלי הנדרש המתחייב לפי התקנות.
לאחר תאריך המאזן החברה התקשרה בהסכם ביטוח משנה, בענף ביטוח חיים, בביטוח יחסי של 80% (Quota Share)  עם מבטח משנה בדירוג גבוה בגין כיסויי ריסק מוות. במהלך חודש מאי 2017 העביר מבטח המשנה, סך של 129.3 מיליון ש"ח המייצג את חלק מבטח המשנה ביתרת הוצאות הרכישה הנדחות ברוטו, בגין התיק הביטוחי. סכום זה ירשם בספרי החברה כחלק מבטח המשנה בהוצאות רכישה נדחות ובהתאם, ההון הנדרש של החברה יקטן בסכום זהה.
לאחר תאריך המאזן הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של כ- 18.0 מיליון ש"ח. בעקבות העסקה עם מבטח המשנה ובעקבות הכרזת הדיבידנד כאמור עודף ההון הקיים של החברה, גבוה מההון העצמי המינימלי הנדרש בהתאם לתקנות ההון בכ-100.3 מיליון ש"ח.


ביטוח כללי
סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון הסתכמו בכ-269.2 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 272.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הכולל לפני מס ממגזר ביטוח כללי ברבעון הראשון הסתכם בכ- 4.3 מיליון ש"ח לעומת הפסד כולל לפני מס של כ- 6.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. המעבר מהפסד לרווח בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר ממגזר ביטוח כללי בעיקר כתוצאה מיישום מסקנות ועדת וינוגרד אשר הפחיתה את שיעור הריבית לצורך היוון הקצבה השנתית מ-3% לשיעור של 2% והקטינה את הרווח לפני מיסים בסך של כ-41.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגדלת ההפרשה בסוגייה זו בגין  ברבעון הנוכחי הינה בסך של כ 3.6 מליון ש"ח .מנגד ישנה ירידה בהכנסות מהשקעות המיוחסות למגזר ביטוח כללי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הראשון הסתכמו בכ- 163.9 מיליון ש"ח לעומת כ- 156.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהיקף הפרמיות שהורווחו בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע  בעיקרו מעלייה בפרמיית החיסכון השוטפת בסכום של כ-9 מיליון ש"ח אל מול אשתקד, ובגידול בפרמיית הריסק בסכום של כ-4 מיליון ש"ח אל מול אשתקד. מנגד חל קיטון בפרמיה החד פעמית במוצר בסט אינווסט מנהלים בסכום של כ-6 מיליון ש"ח אל מול אשתקד. 

הרווח הכולל לפני מס בביטוח חיים ברבעון הראשון הסתכם לסך של כ- 1.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 0.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח בענף ביטוח חיים, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע בעיקר מגביית דמי ניהול משתנים ברבעון הנוכחי לעומת אי גביית דמי ניהול משתנים ברבעון המקביל אשתקד. כמו כן, חל שיפור בהשפעות מסיכון ברבעון הנוכחי בסכום של כ- 2.8 מיליון ש"ח אל מול אשתקד, המיוחס בעיקרו לעליה בפרמיות הריסק בסכום של כ-2.6 מיליון ש"ח. בנוסף, עקב תזוזות בריבית בשווקים, עודכנו ריביות ההיוון, דבר שהביא להקטנת עתודות ביטוחיות בסכום של כ-0.3 מיליון ש"ח, לעומת הגדלת עתודות ביטוחיות בסכום של כ-1.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, חל קיטון במרווח הפיננסי לעומת אשתקד בסכום של כ-2.6 מיליון ש"ח, עיקר הקיטון נובע מכך שירידת המדד ברבעון הנוכחי הייתה בשיעור של 0.2% לעומת ירידה של 0.9% ברבעון המקביל אשתקד. בנוסף, חל גידול בהשפעות תפעול ובהפחתות הוצאות רכישה נדחות בסכום של כ-7.8 מיליון ש"ח הנובע בעיקרו מעליה בהוצאות הנהלה וכלליות ומעמלות נפרעים, אשר קוזזו בעליה בסכום דמי הניהול הקבועים בסכום של כ- 3.6 מיליון ש"ח אל מול אשתקד. 


אודות הכשרה חברה לביטוח 
הכשרה חברה לביטוח בע"מ פועלת בכל ענפי תחום הביטוח הכללי ותחום ביטוח החיים. החברה מוחזקת על ידי חברת הכשרה החזקות ביטוח בע"מ בשיעור של כ- 53.6% ומר אלי אלעזרא הינו בעל השליטה בחברה. 


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.עוד כתבות