סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
ילין לפידות קופת גמל מסלול מניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  1036
שם תאגיד שולט:  ילין לפידות החזקות בעמ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  ילין לפידות ניהול קופות גמל בעמ
ותק:  13.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מניות
התמחות מישנית:  מניות
תקופת דיווח:  09/17
מדיניות:   החברה תשקיע את התקבולים בהשקעות כפי שאושרו או יאשרו בהסדדר התחקותי,הוא הדין בכל הסכומים שייכנסו לחברה בתורת רווחי השקעותיה או כתוצאה ממכירתם או פדיונם.עד כמה שההסדר התחוקתי מתיר זאת, תיהיה החברה ראשית להשקיע את התקבולים והסכומים האחרים הנ"ל בכל השקעה שתיקבע ע"י הדרקטוריון. ב. על אף האמור בסעיף קטן א. דלעיל, שיעור ההשקעה של החברה לצורכי תקנון זה במניות ו/או נירות ערך המירים למניות לא יפחת מ 50% מסך השקעותיה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.72
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
9.54% 1.07%
שנה
13.72%
5 שנים 3 שנים
79.30% 29.97%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
12.39% 9.13%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.98% 0.73%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
1.86 1.83
שארפ כל הקופות שארפ ענף
1.92 1.87
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0 1.71
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
1.61 5.64
העברות בין קופות צבירה נטו
5.99 10.02
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.70% 1123.33
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
1,123.331.07%09/2017
1,102.07-0.15%08/2017
1,085.901.37%07/2017
1,040.90-1.71%06/2017
1,001.352.57%05/2017
936.032.04%04/2017
877.391.17%03/2017
812.681.53%02/2017
746.211.33%01/2017
682.431.34%12/2016
631.072.16%11/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
81.65%, חשיפה למניות
41.62%חשיפה לחול
23.70%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
49.36%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
29.15%אגח ממשלתיות סחירות
19.32%מזומנים ושווי מזומנים
1.07%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
0.78%אגח קונצרניות לא סחירות
0.25%הלוואות
0.13%נכסים אחרים
0.00%קרנות נאמנות
-0.06%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
98.01%נכסים סחירים ונזילים
1.99%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
91.38%נכסים בארץ
8.62%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
20.37%מניות השייכות למדד תא 25/35
17.53%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
14.60%מקמ
12.50%מניות השייכות למדד תא 75/90
10.15%מניות היתר
6.21%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.13%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
3.32%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
1.86%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
1.00%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.94%בחול לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.92%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.52%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.50%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.47%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.35%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
0.30%ומעלה -A אגרות חוב לא סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.27%פקמ לתקופה של עד שלושה חודשים
0.25%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.20%ומעלה AA- תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.19%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.19%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.19%קרנות השקעה אחרות
0.14%מניות לא סחירות
0.13%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.12%תיקי משכנתאות בחול, או שעומדת כנגדם בכל עת בטוחה מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישותם משכנתא
0.12%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.12%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות לא צמודים מדד בדירוג
0.12%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.11%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
0.09%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
0.08%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.08%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.07%הלוואות בחול לא מובטחות
0.07%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.06% מספקת, או משכנתא ראשונה על זכות במקרקעין או התחייבות לרישום משכנתא שנרשם עליה משכון כדין -BBB תיקי משכנתאות בדירוג
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.02%קרנות השקעה אחרות בחול
0.02%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.02%Warrants אופציות מסוג
0.02%חייבים שונים
0.02%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.02%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
0.02%Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.01%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.01%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.01%או לא מדורגות -BBB -אגרות חוב קונצרניות לא סחירות אחרות בדירוג הנמוך מ
0.01%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.00%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
0.00%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
-0.02%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.06%זכאים ירשם במינוס
-0.30%ומעלה לתקופה של מעל שלושה חודשים ועד שנה -AA פיקדונות נקובים במטח בדירוג
-0.31%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח