סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  551
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בע"מ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  23.1 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  11/16
מדיניות:   על אף האמור בסעיף קטן א. דלעיל, שעור ההשקעה של החברה, לצרכי תקנון זה, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות, לא יעלה על 25% מסך השקעותיה. לענין זה, החזקה במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות בשעור העולה על 25% מסך ההשקעות והנובעת מעליית ערך של אותם ניירות ערך ו/או ירידת ערך השקעות אחרות או נכסים אחרים ולא מרכישה חדשה, לא תחשב לחריגה במשך חודש ימים מיום החריגה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.64
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.94% -0.25%
שנה
1.29%
5 שנים 3 שנים
25.15% 8.56%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.59% 2.78%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.37% 0.23%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.74 0.77
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.5 -0.61
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.24 0.89
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
7.99 9.21
העברות בין קופות צבירה נטו
-0.53 0.69
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.90% 3079.67
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,079.67-0.25%11/2016
3,088.210.07%10/2016
3,086.78-0.34%09/2016
3,096.030.13%08/2016
3,072.231.14%07/2016
3,008.250.13%06/2016
2,961.310.24%05/2016
2,935.810.69%04/2016
2,906.470.55%03/2016
2,889.71-0.05%02/2016
2,881.66-0.38%01/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
17.66%חשיפה לחו"ל
15.39%, חשיפה למניות
10.53%חשיפה למט"ח
אחוזשם נכס
52.88%אג"ח ממשלתיות סחירות
14.23%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
12.17%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.70%הלוואות
5.42%קרנות נאמנות
3.50%מזומנים ושווי מזומנים
3.20%נכסים אחרים
2.80%אג"ח קונצרניות לא סחירות
0.11%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
88.01%נכסים סחירים ונזילים
11.99%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.26%נכסים בארץ
18.74%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
16.87%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.22%מק"מ
12.45%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.27%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.69%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
4.00%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.12%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.48%מניות השייכות למדד ת"א 25
2.39%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
2.00%פח"ק/פר"י
1.72%אג"ח ממשלת ישראל שנסחרות בחו"ל
1.60%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.58%מניות השייכות למדד ת"א 75
1.31%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.30%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
1.16%קרנות השקעה אחרות
1.11%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.04%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
1.02%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.89%קרנות השקעה אחרות בחו"ל
0.86%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
0.85%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.80%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.79%מניות היתר
0.76%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.64%הלוואות לא מובטחות
0.63%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.60%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.56%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.55%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.53%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.52%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
0.42%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.35%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.28%פיקדונות במט"ח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.25%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.21%מוצרים מובנים בחו"ל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.16%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.16%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.15%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מט"ח/מט"ח
0.14%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.13%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%הלוואות לעמיתים
0.11%קרנות הון סיכון בחו"ל
0.11%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.09%קרנות גידור בחו"ל
0.09%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.06%חוזים עתידיים סחירים בחו"ל - FUTURES
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.05%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.04%חייבים שונים
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.04%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.03%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.02%בחו"ל Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01%קרנות גידור
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%ומעלה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.01%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%יתרות מזומנים ועו"ש במטבע חוץ בחו"ל
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%זכאים ירשם במינוס
-0.04%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על ריבית
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מט"ח
-0.09%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים