סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  551
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  23.6 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  06/17
מדיניות:   על אף האמור בסעיף קטן א. דלעיל, שעור ההשקעה של החברה, לצרכי תקנון זה, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות, לא יעלה על 25% מסך השקעותיה. לענין זה, החזקה במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות בשעור העולה על 25% מסך ההשקעות והנובעת מעליית ערך של אותם ניירות ערך ו/או ירידת ערך השקעות אחרות או נכסים אחרים ולא מרכישה חדשה, לא תחשב לחריגה במשך חודש ימים מיום החריגה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.59
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.88% -0.44%
שנה
3.22%
5 שנים 3 שנים
23.19% 7.12%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.26% 2.32%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.35% 0.19%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.73 0.74
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.8 -0.9
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.36 1.22
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
9.25 10.63
העברות בין קופות צבירה נטו
-13.49 -12.11
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.40% 3136.79
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,136.79-0.44%06/2017
3,164.210.81%05/2017
3,154.090.76%04/2017
3,143.920.22%03/2017
3,154.380.28%02/2017
3,143.310.24%01/2017
3,125.210.57%12/2016
3,079.67-0.25%11/2016
3,088.210.07%10/2016
3,086.78-0.34%09/2016
3,096.030.13%08/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
17.46%חשיפה לחול
17.03%, חשיפה למניות
10.99%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
52.36%אגח ממשלתיות סחירות
15.01%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
12.46%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.71%הלוואות
4.59%קרנות נאמנות
4.44%נכסים אחרים
2.91%מזומנים ושווי מזומנים
2.43%אגח קונצרניות לא סחירות
0.08%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
87.05%נכסים סחירים ונזילים
12.95%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.57%נכסים בארץ
18.43%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
17.08%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.73%מקמ
10.92%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.79%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.61%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
3.46%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.12%מניות השייכות למדד תא 25/35
3.04%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.90%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
1.92%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.92%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.85%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.67%קרנות השקעה אחרות בחול
1.47%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
1.46%קרנות השקעה אחרות
1.41%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.17%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
1.10%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
1.07%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.02%פחק/פרי
0.98%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.95%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.82%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.76%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.75%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.75%הלוואות לא מובטחות
0.75%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.73%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.72%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.71%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.67%קרנות נדלן בחול
0.57%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.49%מניות היתר
0.48%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.46%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.37%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.27%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.21%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.20%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.19%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אחר
0.18%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.16%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.15%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.15%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים
0.14%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.14%קרנות הון סיכון בחול
0.14%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.10%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.09%הלוואות לעמיתים
0.09%חייבים שונים
0.09%קרנות גידור בחול
0.08%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.07%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.01%קרנות גידור
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.01%Warrants אופציות מסוג
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.01%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.01%זכאים ירשם במינוס
-0.03%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.05%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח