סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  לא
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  551
שם תאגיד שולט:  מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט:  ישראלית
שם חברה מנהלת:  מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק:  23.5 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  מדרגות
התמחות מישנית:  60 ומעלה
תקופת דיווח:  04/17
מדיניות:   על אף האמור בסעיף קטן א. דלעיל, שעור ההשקעה של החברה, לצרכי תקנון זה, במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות, לא יעלה על 25% מסך השקעותיה. לענין זה, החזקה במניות ו/או ניירות ערך המירים למניות בשעור העולה על 25% מסך ההשקעות והנובעת מעליית ערך של אותם ניירות ערך ו/או ירידת ערך השקעות אחרות או נכסים אחרים ולא מרכישה חדשה, לא תחשב לחריגה במשך חודש ימים מיום החריגה.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.59
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
1.51% 0.76%
שנה
3.23%
5 שנים 3 שנים
22.95% 7.84%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
4.22% 2.55%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.34% 0.21%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.73 0.74
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.54 -0.62
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
0.48 1.21
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
7.81 6.73
העברות בין קופות צבירה נטו
-11.15 -12.23
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
88.60% 3154.09
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
3,154.090.76%04/2017
3,143.920.22%03/2017
3,154.380.28%02/2017
3,143.310.24%01/2017
3,125.210.57%12/2016
3,079.67-0.25%11/2016
3,088.210.07%10/2016
3,086.78-0.34%09/2016
3,096.030.13%08/2016
3,072.231.14%07/2016
3,008.250.13%06/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.41%חשיפה לחול
16.34%, חשיפה למניות
11.92%חשיפה למטח
אחוזשם נכס
51.87%אגח ממשלתיות סחירות
14.54%אגח קונצרני סחיר ותעודות סל אגחיות
12.88%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
5.76%הלוואות
5.51%קרנות נאמנות
4.26%נכסים אחרים
2.70%אגח קונצרניות לא סחירות
2.41%מזומנים ושווי מזומנים
0.10%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
86.92%נכסים סחירים ונזילים
13.08%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
81.54%נכסים בארץ
18.46%נכסים בחול ובמטח
 
אחוזשם נתון
17.34%אגח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
14.15%מקמ
11.24%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות
7.24%אגח סחירות ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה
6.39%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
4.35%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח קונצרני
3.93%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
3.16%מניות השייכות למדד תא 25/35
3.12%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
2.05%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
1.95%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
1.83%פחק/פרי
1.53%אגח ממשלת ישראל שנסחרות בחול
1.45%מניות השייכות למדד תא 75/90
1.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
1.34%קרנות השקעה אחרות
1.31%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.12%קרנות השקעה אחרות בחול
1.05%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול
0.96%ומעלה -AA הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.95%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
0.81%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.78%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אגח
0.73%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג הנמוך מ
0.72%הלוואות לא מובטחות
0.71%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
0.65%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.63%קרנות נדלן בחול
0.62%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
0.60%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחול
0.59%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.51%פיקדונות במטח לתקופה של עד שלושה חודשים
0.41%מניות היתר
0.38%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.36%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחול
0.30%חייבים שונים
0.26%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.25%מוצרים מובנים בישראל עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס מניות
0.21%מוצרים מובנים בחול עם קרן לא מובטחת ונכס בסיס אשראי
0.21%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על שקל/מטח
0.20%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.20%קרנות גידור בחול
0.20%יתרת מזומנים ועוש במטבע חוץ
0.20%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אגח ממשלתי
0.15%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחול בדירוג
0.14%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.14%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.13%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.12%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בארץ
0.11%קרנות הון סיכון בחול
0.11%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מטח/מטח
0.11%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.11%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג
0.10%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.10%הלוואות לעמיתים
0.08%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מטח בדירוג
0.05%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.05%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.04%בישראל +A ועד -BBB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.03%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחול בדירוג
0.03%בחול Warrants כתבי אופציה לא סחירים מסוג
0.02%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
0.01%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.01%קרנות גידור
0.01%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחול
0.00%Warrants אופציות מסוג
0.00%או לא מדורגות -BBB - תעודות חוב מסחריות לא סחירות צמודות מטח בדירוג הנמוך מ
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%בחול לא סחירות long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירות long אופציות מטח/מטח
0.00%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אגח בחול
0.00%לא סחירות short על מדדים כולל מניות OTC אופציות
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר long
0.00%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short
0.00%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים אחרים
0.00%יתרות מזומנים ועוש במטבע חוץ בחול
0.00%אופציות ישראליות על שקל/דולר בחסר short
0.00%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%לא סחירות short אופציות מטח/מטח
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%זכאים ירשם במינוס
-0.02%חוזים עתידיים סחירים בחול - FUTURES
-0.14%יתרות מזומנים ועוש בשקלים חדשים