סגור
rss צור קשר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
בחר מוצר השקעה חיפוש
 
הלמן-אלדובי בר-יציב אג"ח עד 20% במניות קופת גמל
תשואה חודשית ברוטו מצטברת
חיסכון לכל ילד:  כן
גמל להשקעה:  לא
סוג קופה:  תגמולים ואישית לפיצויים
מספר קופת גמל:  681
שם תאגיד שולט:  הלמן אלדובי פיננסים בע"מ
סוג תאגיד שולט:  גופים פרטיים
שם חברה מנהלת:  הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
ותק:  16.9 שנים
אוכלוסית יעד:  כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית:  אג"ח
התמחות מישנית:  משולב מניות
תקופת דיווח:  02/17
מדיניות:   החברה המנהלת תשקיע את כספי הקופה (בניכוי הסכומים שהחוק מתיר לנכותם) בהשקעות המותרות על- פי הההסדר התחקיתי ובמגבלות הקבועות בו. עד כמה שההסדר התחיקתי מתיר זאת, תהיה החברה המנהלת רשאית להשקיע את התקבולים ואת הסכומים האחרים הנ"ל, בהתאם לשיקול דעתה, בכל השקעה שתיקבע על ידי ועדת ההשקעות של החברה המנהלת בהתאם למדיוניות ההשקעות הכוללת שתיקבע ע"י דריקטוריון החברה המנהלת.כמו כן דריקטוריון החברה המנהלת רשאי לשנות בכל עת את מדיוניות ההשקעה במסלולי ההשקעות,ככל שנקבעו בקופה,ובכפוף להוראות ההסדר התחקיתי.
שיעור דמי ניהול אחרון
0.66
תשואה
מתחילת השנה נומינלית ברוטו חודשית
0.32% 0.14%
שנה
2.35%
5 שנים 3 שנים
19.02% 7.45%
תשואה שנתית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
3.54% 2.42%
תשואה חודשית ממוצעת
5 שנים 3 שנים
0.29% 0.20%
מדדי סיכון
 סטיית תקן 5 שנים  סטיית תקן 3 שנים
0.64 0.68
שארפ כל הקופות שארפ ענף
-0.68 -0.75
אלפא שנתית שארפ ריבית חסרת סיכון
-0.12 1.02
משיכות ללא חברות הפקדות ללא חברות
0.41 0.16
העברות בין קופות צבירה נטו
-2.12 -2.37
יחס נזילות יתרת נכסים לסוף תקופה
82.30% 169.3
תשואות חודשיות בשנה האחרונה
יתרת נכסיםתשואה חודשיתתקופה
169.300.14%02/2017
171.520.18%01/2017
169.620.62%12/2016
168.21-0.58%11/2016
167.240.08%10/2016
162.98-0.26%09/2016
156.47-0.21%08/2016
150.430.90%07/2016
137.160.34%06/2016
134.300.37%05/2016
130.420.38%04/2016
לקבלת הצעה אטרקטיבית         
הרכב נכסים
רמת סיכון קבוצות ראשיות פרוט מלא
חשיפות 
אחוזשם נכס
18.02%חשיפה למט"ח
17.19%חשיפה לחו"ל
16.66%, חשיפה למניות
אחוזשם נכס
33.79%אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות
31.69%אג"ח ממשלתיות סחירות
18.96%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
6.95%אג"ח קונצרניות לא סחירות
4.15%הלוואות
2.38%נכסים אחרים
1.47%מזומנים ושווי מזומנים
0.60%קרנות נאמנות
0.00%פיקדונות
סחירים/לא סחירים
אחוזשם נכס
82.95%נכסים סחירים ונזילים
17.05%נכסים לא סחירים
בארץ / חוץ לארץ
אחוזשם נכס
83.67%נכסים בארץ
16.33%נכסים בחו"ל ובמט"ח
 
אחוזשם נתון
12.04%אג"ח ממשלתיות סחירות צמודות מדד
10.30%מק"מ
8.84%אג"ח סחירות ממשלתיות לא צמודות
6.66%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
6.62%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
5.88%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג
5.82%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות
5.37%לפחות AA- אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג
4.24%מניות השייכות למדד ת"א 25/35
3.38%מניות לא סחירות בתאגיד חוץ
2.72%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח בארץ
2.67%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
2.15%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
1.52%הלוואות לעמיתים
1.48%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
1.40%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בחו"ל
1.38%קרנות השקעה אחרות
1.37%מניות השייכות למדד ת"א 75/90
1.33%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות לא צמודות בדירוג הנמוך מ
1.18%השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי אג"ח
1.12%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מדד בדירוג
1.12%השקעות בתעודות סל שמחקות מדדי מניות בארץ
0.89%-BBB: +A הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג
0.88%או לא מדורגות שעומדות כנגדן בטוחה מספקת -BBB -הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.86%יתרות מזומנים ועו"ש בשקלים חדשים
0.86%-AA לא כולל, -BBB; -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות לא צמודות בדירוג
0.66%-AA לא כולל -BBB: -AA אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.61%יתרת מזומנים ועו"ש במטבע חוץ
0.52%-BBB: +BBB אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות ישראליות בחו"ל בדירוג
0.51%אגרות חוב סחירות שהנפיקו ממשלות זרות בחו"ל
0.48%מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחו"ל
0.47%-BBB: +A תעודות חוב מסחריות לא סחירות לא צמודות
0.38%הלוואות לא מובטחות
0.36%מניות לא סחירות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.36%-BBB: : +A הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג
0.35%לפחות -AA אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג
0.34%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח ממשלתי
0.32%מניות זרות הנסחרות בארץ
0.30%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.28%חייבים שונים
0.27%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - אג"ח קונצרני
0.25%מניות היתר
0.20%השקעה בתעודות סל אחרות בחו"ל
0.19%ומעלה -A אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג
0.15%לא סחירים FORWARD, SWAP חוזים עתידיים על מדדים כולל מניות
0.15%ומטה בישראל +BB בדירוג Tranch שכבת חוב
0.15%קרנות נדל"ן
0.12%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות סחירות צמודות מדד בדירוג הנמוך מ
0.10%או לא מדורגות -BBB - אגרות חוב סחירות שהנפיקו חברות זרות בחו"ל בדירוג הנמוך מ
0.10%קרנות גידור בחו"ל
0.10%קרנות נדל"ן בחו"ל
0.10%-BBB: - הלוואות מובטחות בביטחונות אחרים בדירוג נמוך מ
0.09%מניות של חברות ישראליות שנסחרות בחו"ל
0.05%קרנות גידור
0.04%Warrants אופציות מסוג
0.03%-BBB - הלוואות עם ערבות בנקאית בדירוג נמוך מ
0.02%קרנות הון סיכון
0.02%מניות לא סחירות
0.01%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות long
0.00%סחירים long אופציות על מדדים כולל מניות
0.00%או לא מדורגות -BBB אגרות חוב קונצרניות לא סחירות צמודות מט"ח בדירוג הנמוך מ
0.00%ומעלה לתקופה של מעל שנה -AA פיקדונות צמודי מדד בדירוג
0.00%תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות
-0.01%זכאים מס הכנסה
-0.02%סחירים short אופציות על מדדים כולל מניות
-0.04%זכאים ירשם במינוס
-0.06%אופציות סחירות על מניות ועל מדד מניות בחסר short